ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2021
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބިން ހަމަޖައްސައިދޭން ކައުންސިލުތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫގައި ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަކާތްތައް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވައި ފާޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައި އަދި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒު އެރަށުގައި ހުޅުވައިދެއްވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރައީސަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 'މަސްޖިދު މުޙައްމަދު' ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މޮމްސް ޖަމްޢިއްޔާގެ "ސުޕަރ ކިޑްސް ޗެލެންޖް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވޮލީބޯލް (އެފް.އައި.ވީ.ބީ)ގެ ވަފްދާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖޭގައި ވޮލީބޯލް ކުރިއެރުވުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި، ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 އޮކްޓޫބަރު 2021, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބިން ހަމަޖައްސައިދޭން ކައުންސިލުތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫގައި ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަކާތްތައް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވައި ފާޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައި އަދި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒު އެރަށުގައި ހުޅުވައިދެއްވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު