މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޑޮކްޓަރ ޢިޞާމް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޑޮކްޓަރ މޫސާ ފަތުޙީ
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
މުޙައްމަދު ޙުނައިފް
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ނީމާ ޢަލީ
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާޒް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ
ޞާއިފް އަޙްމަދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް
މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބު