މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢަބްދުﷲ ފަޔާޟް
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢަލީ ޢާރިފް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާޒް
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އާދަމް ރަމީޒު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙިޝާމް ވަޖީހު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ލީގަލް އެފެއާޒް
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ރިޓަޔަރޑް) އިބްރާހީމް ލަޠީފް
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މުޙައްމަދު ނަޞީރު
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ފޮރިން ރިލޭޝަންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަޙްމަދު ޢަލީ ޙަބީބް
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކެބިނެޓް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އިޤްބާލް އާދަމް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕެލަސް
ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހީމް
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާރޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް
އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

މުޙައްމަދު ޠަލާލް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ