މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢަލީ ޝިޔާމް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އަޙްމަދު ސަމީރު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު
ޗާންސެލަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޗާންސެލަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މުޙައްމަދު ޝިހާބު
އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް
ޒަހާ ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް